کشت سلول و بافت 'گیاهی
The supplementation of nutrient solution with zinc oxide affected cellular metabolism and transcription pattern in Melissa officinalis

علیرضا ایرانبخش؛ مرجان آصفی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 25-30

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67080.1038

چکیده
  This study investigated the molecular and physiological responses of lemon balm seedlings to the manipulation of nutrient solution with zinc oxide nanoparticle (nZnO) at 0, 100, and 300 mgl-1. The augmentation in biomass accumulation and photosynthetic pigments resulted from the nZnO utilization. The exposure of seedlings to nZnO modifed both primary and secondary metabolism in leaves. The nanosupplements upreguated activities of phenylalanine ammonia lyase and catalase enzymes. Moreover, the incease in concentrations of proline, flavonids, and glutathione resulted from the application of nZnO. ...  بیشتر

سخن سردبیر

علیرضا ایرانبخش

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399

چکیده
  طی چند سال اخیر، بحران قابلیت بازتولید (reproducibility crisis) به عنوان یک بحران مهم در مسائل زیستی مطرح شده است. بازتولیدپذیری به معنای شفاف و واضح بودن هر اقدام مرتبط با یک آزمایش است. بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ در مجله Nature منتشر شد، نشان داده شد که محققین  علوم زیستی با مشکلات زیادی برای بازتولید (Reproduce) آزمایشات مواجه هستند. این امر ...  بیشتر