جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
A check list of Pinnulariaceae (Class Bacillariophyceae) in the ecosystems of Iran

علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 38-45

چکیده
  Introduction and aim: The current study is provided for floristic research of Pinnulariaceae for the first time in Iran from 1972 to July 2021. The pinnulariaceae family contains 6 genera Pinnularia, Oestrupia, Hygropetra, Envekadea, Diatomella, and Craspedopleura which are two genera Pinnularia and Diatomella have been recorded in Iran. The purpose of the present study was to provide a checklist of Pinnularaceae in Iran ecosystems.Methods: Different recourses were used to provide this paper, including the thesis of students' dissertations, books, and articles. The old taxonomic names of taxa were ...  بیشتر

جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
رکورد جدید (Naviculales, Bacillariophyta) Pinnularia grunowii در رودخانه طالقان، برای فلور دیاتومه‌های ایران

علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 21-26

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: دیاتومه‌ها یکی از مهمترین شاخه‌های جلبک‌ها هستند و به دو گروه دیاتومه‌های دراز و دیاتومه‌های گرد طبقه‌بندی می‌شوند. رودخانه طالقان یکی از مهمترین سر شاخه‌های رودخانه سپیدرود ایران است که طولی معادل 180 کیلومتر دارد. این مطالعه مکمل مطالعات قبلی دیاتومیست‌ها در رودخانه طالقان و معرفی رکورد جدید از دیاتومه‌ها ...  بیشتر