کشت سلول و بافت سرطانی
اثرات سمیت عصاره سیانوباکتری Phormidium animale بر رده سلولی سرطان سینه (MCF-7) و آنالیز بیان ژن سرکوبگر تومور p53

علی اصغر عزیزی جیرآبادی؛ سید عطا اله سادات شاندیز؛ مریم عباسی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 15-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان سینه، یکی شایع‌ترین سرطان‌ها و دومین عامل مرگ و میر در زنان به شمار می‌رود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره سیانوباکتریPhormidiumm animale با کمک آزمون MTT و ارزیابی بیان ژنی p53 در رده سلولی سرطان سینه می باشد. روش مطالعه: در این مطالعه رده های سلولی سرطانی سینه (MCF-7) و نرمال (HEK293) تحت تیمار عصاره Phormidiumm ...  بیشتر