ژنتیک پزشکی
اثر ضد تکثیری سدیم بوتیرات بر رده سلولی Caco-2 سرطان کولورکتال انسانی با کاهش نسبت بیان رونوشت ژن BcL-2 به Bax

فلورا فروزش؛ پانته آ حاجی میرزا شفیع سلطانی؛ مهسا قیاقی؛ مهدی شعبانی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 16-24

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها است و تغییرات اپی‌ژنتیکی به عنوان هدف درمانی مورد توجه قرار گرفته است. سدیم بوتیرات با هایپر-استیلاسیون اجزا کروماتین قادر به تغییر در بیان ژن‌ها است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سدیم بوتیرات بر روی بیان ژن‌های Bax و Bcl-2 می‌باشد. روش مطالعه: رده سلولی Caco-2 با غلظت‌های ...  بیشتر