کشت سلول و بافت جانوری
اثر امواج نسل چهارم تلفن همراه (4G) بر اسپرماتوژنز و بافت بیضه موش‌های بالغ نژاد NMRI

کاظم پریور؛ شاهین شکیبا؛ آزاده حکمت

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 25-32

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: گسترش استفاده از تلفن همراه، از مهم ترین عوامل خطرآفرین سلامتی انسان در عصر تکنولوژی است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرامواج 4G تلفن همراه در مدت 30 روز بر موش‌های نر نژاد NMRI و بررسی میزان اسپاماتوژنز در آنها می‌باشد. روش مطالعه: در این تحقیق تجربی، 3 گروه موش نژاد NMRI وجود داشت: گروه کنترل (بدون قرارگیری در معرض امواج ...  بیشتر