کشت سلول و کشت بافت
بررسی تاثیر بوسولفان بر تغییرات بیان ژن‌های Nrf -2 و Keap-1 در بافت بیضه رت‌های نر نژاد ویستار

ساسان کلانتری؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 12-17

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.65731.1035

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: یکی از شناخته ترین عوارض داروهای ضد سرطان ایجاد اختلال در روند اسپرماتوژنز است که در موارد زیادی ایجاد ناباروری می‌گردد. هدف بررسی حاضر ارزیابی تغییر بیان ژن های Nrf-2 و Keap-1 در اثر تزریق صفاقی بوسولفان در موش‌های نر نژاد ویستار انجام گردید.روش مطالعه: در این مطالعه تعداد 20 رت نر ویستار آلبینو بالغ دوماهه به وزن تقریبی ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر سینامالدهید بر تغییرات بیان ژن های C-jun ،C-fos وP53 در سلول های سرطانی شده بافت معده ی موش توسط دی متیل هیدرازین

مهدی آزاد منش؛ طاهره ناجی؛ عبدالرضا محمدنیا

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 18-25

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19186

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: ژن‌ها نقش بسیارمهمی در بروز سرطان‌ها دارند. هدف از این بررسی، ارزیابی سه ژن C-jun، C-fos و P53 در سلول‌های سرطانی شده بافت معده موش توسط دی متیل هیدرازین است.روش مطالعه: در این مطالعه ۴۰ سر موش نژاد ویستار نر ۵۷ هفته‌ای بالغ در چهار گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه اول شاهد، گروه دوم دریافت کننده کارسینوژن بدون سینامالدهید، ...  بیشتر