کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر سیتوتوکسیک هورمون پروژسترون بر بقای سلولی و بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول‌های فیبروبلاستوما (L929)

مینا مفتون؛ رحیم احمدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 28-34

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان فیبروبلاستوما یکی از شایع‌ترین بدخیمی‌های پوستی است. مطالعات نشان می‌دهند که هورمون‌های جنسی از جمله پروژسترون، می‌تواند اثرات سیتوتوکسیک بر سلول‌های سرطانی داشته باشند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات غلظت سمی هورمون پروژسترون بر بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول‌های فیبروبلاستوما (L929) ...  بیشتر