کشت سلول و کشت بافت
بررسی اثرات حفاظتی عصاره آلوئه ورا و گیاه نخود فرنگی بر پایداری غشای گلبولهای قرمز انسان تیمار شده با سولفاسالازین

شهین سیف؛ رحیم احمدی؛ سارا نجفی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19056

چکیده
  پیشینه و هدف: مطالعات نشان می دهند که برخی عصاره های گیاهی بر بهبود طول عمر سلولهای خونی موثر می باشند، گرچه مکانیسم اثر آنها در موراد زیادی آشکار روشن نیست. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی اثرات عصاره نخود فرنگی و آلوئه ورا بر پایداری غشای سلولی در گلبولهای قرمز خون انسان پرداخته است.روش بررسی: طی این تحقیق تجربی آزمایشگاهی نمونه ...  بیشتر