کشت سلول و کشت بافت
تاثیر بزاق مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri) بر میزان بقای سلولی در سلول‌های فیبروبلاست پوست انسانی (HDF)

عارفه کمالی؛ عباس زارع میرک آبادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 21-27

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: بسیاری از مارهای خانواده کلوبریده که غیرسمی در نظر گرفته می‌شوند ترشحات سمی تولید می‌کنند که باعث ایجاد علائمی در انسان می‌شود. سمیت بزاق مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri) بر روی سلول‎های فیبروبلاست پوست انسانی (HDF) انجام شد.روش مطالعه: در این پژوهش به بررسی اثرات سمیت ترشحات غده دوورنوی مار پلنگی بر میزان بقا و رشد سلول‌های ...  بیشتر