کشت سلول و بافت جانوری
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه آلمانی بر زنده‌مانی پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک کبد گوسفندان

سجاد قاراخانی ده سرخی؛ مرضیه تقی پور دهکردی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 26-31

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.66639.1037

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: درمان کیست هیداتیک شامل درمان دارویی، جراحی و یا ترکیبی از هر دو است اما در برخی موارد عوارض جانبی و خطراتی مثل مرگ یا عود کیست پس از عمل جراحی را به همراه دارد. از این رو درمان جایگزین با مواد اسکولیسیدل مؤثر و کم‌خطر در راستای بهبود کیست هیداتیک کاهش عوارض منفی را موجب خواهد شد. در مطالعه حاضر تأثیر عصاره هیدروالکلی ...  بیشتر