مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
ارزیابی ویژگی های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال

اکرم فدوی؛ رحیم احمدی؛ سپیده شهباز گهروئی؛ مریم حسن نسب

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67131.1043

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که داربست‌های کیتوزان می توانند جهت لود کردن سلولهای بنیادی مورد استفاده قرار گیرند اما نتایج هنوز هم در این مورد چالش برانگیزند. براین اساس مطالعه حاضر به ارزیابی ویژگی‌های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال پرداخته است.روش بررسی: ...  بیشتر