کشت سلول و بافت 'گیاهی
الگوی متمایز بافتی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) پس از تیمار با نانوسلنیوم

سمیه خیری؛ عالمه باباجانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 7-11

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67084.1041

چکیده
  پیشینه و هدف: این تحقیق به منظور شناخت پاسخ های آناتومیک گیاه بادرنجبویه به نانوسلنیوم (nSe) انجام شد.روش بررسی: این تحقیق nSe در غلظت های ۱۰ و 5۰ میلی‌گرم در لیتر انجام شد.نتایج: نتایج این تحقیق دلالت بر آن داشت که نانوسلنیوم در غلظت 10 اثرات مثبت و مفیدی داشت اما غلظت 50 موجب القا سمیت شد. ارزیابی میکروسکوپی مقاطع ساقه نشان داد که قطر استوانه ...  بیشتر