کشت سلول و کشت بافت
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بافت چربی انسان جهت تهیه سلول‌های بنیادی عروقی

سونا زارع؛ محمدعلی نیلفروش زاده؛ رحیم احمدی؛ زهرا اسمعیلی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 8-14

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات متعددی در رابطه با ویژگی‌های زیستی بخش عروق استرومای مشتق از بافت چربی انسان (Human stromal vascular fraction (SVF) derived from adipose tissue) انجام گرفته است؛ هرچند، بررسی‌ها در خصوص تنوع جمعیت سلولی این بخش به دلیل کاربردهای بالینی آن هنوز هم دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. هدف از این تحقیق جداسازی و بررسی ویژگی‌های جمعیت سلولی بخش ...  بیشتر