کشت سلول و بافت جانوری
ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و کلیه رت نر نژاد ویستار تحت مواجهه آلودگی صوتی منطقه بازار بزرگ تهران و اطراف ایستگاه مترو صادقیه

طلیعه اسماعیلی؛ رمضان خان بابایی؛ آزاده حکمت

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 19-24

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.68581.1046

چکیده
  پیشینه و هدف: آلودگی صوتی از جمله عوامل خطرزا در محیط زیست است. یکی از منابع مهم این آلودگی، صدای ناشی از حمل و نقل شهری به ویژه سیستم راه آهن شهری (مترو) و مراکز تجاری است. در این مطالعه تأثیر آلودگی صوتی بر تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و کلیه رت‌های نر نژاد ویستار بررسی شد.روش و بررسی: ر‌ت‌های نر به طور تصادفی به سه گروه تقسیم‌بندی شدند. ...  بیشتر