کشت سلول و کشت بافت
بررسی تاثیر بوسولفان بر تغییرات بیان ژن‌های Nrf -2 و Keap-1 در بافت بیضه رت‌های نر نژاد ویستار

ساسان کلانتری؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 12-17

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.65731.1035

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: یکی از شناخته ترین عوارض داروهای ضد سرطان ایجاد اختلال در روند اسپرماتوژنز است که در موارد زیادی ایجاد ناباروری می‌گردد. هدف بررسی حاضر ارزیابی تغییر بیان ژن های Nrf-2 و Keap-1 در اثر تزریق صفاقی بوسولفان در موش‌های نر نژاد ویستار انجام گردید.روش مطالعه: در این مطالعه تعداد 20 رت نر ویستار آلبینو بالغ دوماهه به وزن تقریبی ...  بیشتر