جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
رکورد جدید (Naviculales, Bacillariophyta) Pinnularia grunowii در رودخانه طالقان، برای فلور دیاتومه‌های ایران

علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 21-26

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: دیاتومه‌ها یکی از مهمترین شاخه‌های جلبک‌ها هستند و به دو گروه دیاتومه‌های دراز و دیاتومه‌های گرد طبقه‌بندی می‌شوند. رودخانه طالقان یکی از مهمترین سر شاخه‌های رودخانه سپیدرود ایران است که طولی معادل 180 کیلومتر دارد. این مطالعه مکمل مطالعات قبلی دیاتومیست‌ها در رودخانه طالقان و معرفی رکورد جدید از دیاتومه‌ها ...  بیشتر