کشت سلول و بافت 'گیاهی
بررسی امکان باززایی ارقام سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای تحت ترکیبات هورمونی مختلف

حسین پاسالاری؛ جواد کریمی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 27-34

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: تراکم تراریزش کم و ظهور تنوع بالای سوما کلونال (soma clonal) از معایب کشت درون شیشه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تلقی می‌شود. در این پژوهش، دو نوع هورمون گیاهیِ اکسین (NAA, 2, 4-D) و سیتوکینین (BAP, ZR) با غلظت‌هایی خاص بصورت ترکیبی برای دستیابی به یک پروتکل باززایی کارا برای سه ژنوتیپ سیب زمینی وتراز (Vetraz)، اسکارب (Scarb) و ادیسای ...  بیشتر