کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر نانوکپسول های تاموکسیفن بر بیان ژن های Bax و Bak دررده سلولی MCF-7

مریم بی خوف تربتی؛ مسعود شعبانزاده؛ مهزاد مطلبی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-7

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: نانو حامل‌های دارویی به دلیل دارا بودن خواص مهمی مانند انتقال هدفمند دارو، افزایش حلالیت داروهای نامحلول و کاهش اثرات سمی داروها بر بافت‌های سالم کاربرد فراوانی در درمان سرطان دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات نانوکپسول حاوی تاموکسیفن بر بیان ژن‌های پیش برنده آپوپتوز Bax و Bakدر رده سلولی MCF-7 می‌باشد. روش مطالعه: ...  بیشتر