کشت سلول و بافت سرطانی
Cytotoxicity and Apoptosis Induction of 7- Hydroxycoumarin on SW480 Colon Cancer Cell Line

حسین گراوند؛ جعفر کاظمیان؛ معصومه حشمتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 21-27

چکیده
  Introduction: Colorectal cancer is a common disease ranked as the third-highest deathly cancer worldwide. In recent years, for the treatment of cancers scientists have preferred herbal remedies because of their better effects and fewer side effects. So, in this study, the cytotoxicity effect and apoptosis induction of 7-hydroxycycoumarin were investigated on the SW480 colon cancer cell line.Methods: anti-proliferative effect of 7-hydroxycoumarin was investigated using Trypan blue and MTT assay at different concentrations on SW480 cell line. Additionally, apoptosis induction was examined by flow ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثرات سمیت سلولی و آپاپتوز سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون (SW480)

زینب کامرانی؛ معصومه حشمتی؛ صادق باباشاه

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 8-15

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سیلیمارین، استخراج شده از گیاه خارمریم، غنی از فلاوولیگنان مانند سیلیبینین، سیلی دیانین و سیلی کریستین است و مطالعات متعددی در رابطه با اثرات ضد سرطانی آن صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سمیت سلولی و القاء آپاپتوز ناشی از سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون SW480 و نرمال HEK-293 می‌باشد. روش مطالعه: ...  بیشتر