کشت سلول و بافت جانوری
تاثیر نانوذرات الماس بر ساختار هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی و بررسی سطح سرمی آن در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

زینب اکبرکاشانی؛ آزاده حکمت؛ سید محمد اطیابی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 15-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که در حین بارداری توسط سلول‌های تروفوبلاست و سنسیشیوتروفوبلاست جفت تولید ‌می‌شوند. هورمون تولید شده بر روی جسم زرد اثر گذاشته و از تحلیل رفتن آن جلوگیری ‌می‌کند. نانو ذرات الماس با سیستم‌های بیولوژیکی مانند پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و آنتی بادی‌ها برهمکنش ...  بیشتر