میکروبیولوژی و محیط‌های کشت میکروبی
مقایسه اثر عصاره ی آبی و نانو ذرات نقره استخراج شده از گیاه خرفه بر فعالیت باکتری سودوموناس آئوروژنیوزا جدا شده از خلط بیماران

نیلوفر سیف اللهی؛ سیمین نبی زاده؛ زهرا شفیعی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 7-11

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19183

چکیده
  مقدمه: در نیمه دوم قرن اخیر سودوموناس آئوروژینوزا یک پاتوژن بیمارستانی مهم تلقی می‌شود و با توجه به اطلاعات مرکز کنترل بیماری های آمریکا، سودوموناس آئوروژینوزا پنجمین پاتوژن در میان میکروارگانیسم های بیمارستانی می‌باشد که 10% عفونت های اکتسابی از بیمارستان را شامل می‌شود. گیاه دارویی خرفه دارای انواع ویتامین،  مواد معدنی و اسید ...  بیشتر