باکتری شناسی و محیط های کشت باکتری
بررسی خواص ضد میکروبی متابولیت‌های استخراج شده از سلولزی‌میکروبیوم (Cellulosimicrobium)

مرجان صراط نهایی؛ سید سعید اشراقی؛ پرویز پاکزاد؛ علیرضا زهرائی رمضانی؛ مهدی یاسری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 15-22

https://doi.org/10.30495/rkctc.2023.74228.1052

چکیده
  مقدمه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی خواص ضد میکروبی متابولیت‌های استخراج شده از سلولزی‌میکروبیوم، به منظور درک بهتر پتانسیل آنها به عنوان منبع عوامل ضد میکروبی جدید انجام شد.روش کار: در این مطالعه مشاهده‌ای-تحلیلی، 50 نمونه خاک از مناطق مختلف استان تهران جمع‌آوری شد. بعد از کشت کلنی‌های مشکوک از نظر فنوتیپی و بیوشیمیایی مورد آزمایش ...  بیشتر