ویروس شناسی و محیط های کشت ویروسی
آپتامرها روشی نوین در شناسایی، تشخیص و درمان ویروس‌های کشنده

آزاده حکمت

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 6-14

https://doi.org/10.30495/rkctc.2020.16884

چکیده
  انسان‌ها در طول سالیان طولانی همواره با ویروس‌ها درگیر بوده‌اند. عفونت‌های ویروسی موجب بروز عوارض شدید و حتی کشنده‌ای در انسان و حیوانات می‌شود. از آنجا که برخی ویروس‌ها خاصیت کشندگی بیشتری نسبت به دیگر ویروس‌ها دارند، بنابراین شناسایی سریع و درمان ویروس‌ها بسیار حائز اهمیت است. آپتامرها توالی‌های تک رشته‌ای سنتزی از جنسRNA ...  بیشتر