کشت سلول و بافت جانوری
ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و کلیه رت نر نژاد ویستار تحت مواجهه آلودگی صوتی منطقه بازار بزرگ تهران و اطراف ایستگاه مترو صادقیه

طلیعه اسماعیلی؛ رمضان خان بابایی؛ آزاده حکمت

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 19-24

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.68581.1046

چکیده
  پیشینه و هدف: آلودگی صوتی از جمله عوامل خطرزا در محیط زیست است. یکی از منابع مهم این آلودگی، صدای ناشی از حمل و نقل شهری به ویژه سیستم راه آهن شهری (مترو) و مراکز تجاری است. در این مطالعه تأثیر آلودگی صوتی بر تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و کلیه رت‌های نر نژاد ویستار بررسی شد.روش و بررسی: ر‌ت‌های نر به طور تصادفی به سه گروه تقسیم‌بندی شدند. ...  بیشتر

کشت سلول و بافت جانوری
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه آلمانی بر زنده‌مانی پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک کبد گوسفندان

سجاد قاراخانی ده سرخی؛ مرضیه تقی پور دهکردی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 26-31

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.66639.1037

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: درمان کیست هیداتیک شامل درمان دارویی، جراحی و یا ترکیبی از هر دو است اما در برخی موارد عوارض جانبی و خطراتی مثل مرگ یا عود کیست پس از عمل جراحی را به همراه دارد. از این رو درمان جایگزین با مواد اسکولیسیدل مؤثر و کم‌خطر در راستای بهبود کیست هیداتیک کاهش عوارض منفی را موجب خواهد شد. در مطالعه حاضر تأثیر عصاره هیدروالکلی ...  بیشتر

کشت سلول و بافت جانوری
بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های دهیدرواپی‌اندروسترون، تستوسترون و بافت بیضه در موش صحرایی

محمد کرمعلی گیلانه؛ رحیم احمدی؛ فاطمه امینی خداشهری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 43-50

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات بسیاری نشان دهنده ارتباط امواج فراصوت با عملکرد سیستم تولید مثلی می‌باشند. در عین حال مکانیسم اثر امواج فراصوت بر هورمون‌های جنسی و بافت بیضه کاملا روشن نیست. بر این اساس مطالعه حاضر بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های DHEA-SO4، تستوسترون و بافت سلولی بیضه در موش صحرایی نر پرداخته است.روش مطالعه: ...  بیشتر

کشت سلول و بافت جانوری
تاثیر نانوذرات الماس بر ساختار هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی و بررسی سطح سرمی آن در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

زینب اکبرکاشانی؛ آزاده حکمت؛ سید محمد اطیابی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 15-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که در حین بارداری توسط سلول‌های تروفوبلاست و سنسیشیوتروفوبلاست جفت تولید ‌می‌شوند. هورمون تولید شده بر روی جسم زرد اثر گذاشته و از تحلیل رفتن آن جلوگیری ‌می‌کند. نانو ذرات الماس با سیستم‌های بیولوژیکی مانند پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و آنتی بادی‌ها برهمکنش ...  بیشتر

کشت سلول و بافت جانوری
Comparative Study of Spirulina platensis and Atorvastatin on the Serum Lipid Profile and Hepatica Enzyme in the Persian Shepherd Dogs

امیرارسلان صفاتاج؛ سام ترکان؛ محسن جعفریان دهکردی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 28-37

چکیده
  Introduction and aim: This study was concentrated on the algae effects and compare it with the atorvastatin drug on the lowering of cholesterol and blood sugar.Methods: In this research 24 native breed dogs were used for 30 days, the dogs were divided into three groups of eight, a group of control, a group orally receiving 2­gr Spirulina, and receiving a group of 5­mg/kg of Atorvastatin, and then blood samples were analyzed.Results: We observed mainly reduction and increase in blood glucose in Spirulina and atorvastatin receiver groups respectively (P= 0.001). Evaluation of lipid factors ...  بیشتر

کشت سلول و بافت جانوری
اثر امواج نسل چهارم تلفن همراه (4G) بر اسپرماتوژنز و بافت بیضه موش‌های بالغ نژاد NMRI

کاظم پریور؛ شاهین شکیبا؛ آزاده حکمت

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 25-32

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: گسترش استفاده از تلفن همراه، از مهم ترین عوامل خطرآفرین سلامتی انسان در عصر تکنولوژی است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرامواج 4G تلفن همراه در مدت 30 روز بر موش‌های نر نژاد NMRI و بررسی میزان اسپاماتوژنز در آنها می‌باشد. روش مطالعه: در این تحقیق تجربی، 3 گروه موش نژاد NMRI وجود داشت: گروه کنترل (بدون قرارگیری در معرض امواج ...  بیشتر