نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه زیست فناوری گیاهان دارویی، پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

پیشینه مطالعه و هدف: گیاه مورد (Myrtus communis L.) گیاهی چندساله، معطر و با خواص دارویی متعدد می‌باشد. مورد یک گیاه دارویی است که در طب سنتی در بسیاری از نقاط جهان استفاده می‌شود. تکثیر این گیاه از طریق قلمه یا بذر دشوار است. دوره خواب طولانی بذر و تولید گیاهچه‌های کوچک و ضعیف از معایب دیگر تکثیر با بذر می‌باشد. بهینه‏سازی روش‏های کشت ‏بافت به‏ منظور آسان نمودن استفاده از ترکیبات این گیاه ‏دارویی، بسیار مهم است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر هورمون‌های مختلف باززایی بر افزایش راندمان باززایی این گیاه دارویی پرداخته شده است.
روش مطالعه: برای اجرای این آزمایش نیاز به تعداد زیادی بذر جوانه‌ی زده‌ی این گیاه در محیط موراشیک-اسکوگ (MS) بود. بعد از 20 روز بذرهای جوانه زده به سه ریزنمونه‌ی ساقه‌چه، ریشه‌چه و برگچه تقسیم شده و در محیط MS حاوی هورمون 2,4-D تقسیم شدند. بعد از گذشت 7 روز در ریزنمونه‌ها کالوس‌زایی ایجاد شد. ریزنمونه‌ها برای ارزیابی درصد باززایی در محیط MS حاوی هورمون کنتین،BAP ، TDZ و ترکیب دو هورمون BAP+TDZ در چهار سطح (0-1-2-3) میلی‌گرم بر لیتر قرار داده شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین میزان کالوس‌زایی و سرعت رشد کالوس در ریزنمونه‌های برگچه بدست می‌آید. هورمون کنتین کم اثرترین هورمون در جهت باززایی این گیاه بود و هورمون TDZ تاثیری بیشتر از دو هورمون کنتین و BAP بر باززایی داشت. همچنین بیشترین درصد باززایی کالوس در ریزنمونه برگچه در حضور 5/1 میلی‌گرم بر لیتر از هورمون BAP و 5/1 میلی‌گرم بر لیتر از هورمون TDZ مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از ریزنمونه برگچه و حضور هر دو هورمون TDZ و BAP میزان باززایی چشمگیری در گیاه مورد ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A regeneration induction in different explants of medicinal herb Myrtus communis L.

نویسندگان [English]

  • Nazila Bagheri 1
  • Bahram Maleki 2
  • Ali Ammarellou 3

1 MSc in Biotechnology, Zanjan University, Zanjan, Iran

2 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Medicinal Plants Research Institute, Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction and Aim: Myrtus communis L. is a perennial and aromatic herb with numerous medicinal properties. Myrtus communis L is a medicinal plant that is used in traditional medicine in many parts of the world. Propagation of this plant with cuttings or seeding is associated with particular difficulties. The long seed dormancy period and the production of small and weak seedlings are the disadvantages of seed propagation. The optimization of in vitro tissue culture to facilitate the extraction of the component of this plant is important. Consequently, this study aimed to investigate the callus induction rate and callus initiation of Myrtus communis L. in different hormones.
Methods: This experiment required a large number of germinated seeds of Myrtus communis L. in a Murashic-Scug (MS) medium. The seeds began to germinate after 20 days. Then, germinated seeds were divided into three studied explants: shoot explants, root explants, and leaf explants in MS medium containing 2,4-D. After 7 days, the callus production was recognized. The explants then were used to evaluate the regeneration rate of Myrtus communis L. in the MS medium containing growth regulators kinetin, BAP, TDZ, and combining the two hormones (BAP+TDZ) at four levels (0-1-2-3) mgl-1.
Results: The results of this study showed the highest callus regeneration rate and callus growth rate were obtained from the leaf explants. Kentin hormone was the least effective hormone for regeneration of Myrtus communis L. and TDZ hormone had a greater effect than Kentin and BAP hormones. Additionally, the combination of 1.5 mgl-1 BAP with 1.5 mgl-1 TDZ, produced the highest callus regeneration in leaf explants.
Conclusion: From the results of this study, it can be concluded that the regeneration of Myrtus communis L. is feasible through the application of leaf explants and a combination of BAP+TDZ hormones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Tissue culture
  • Callus regeneration
  • Medical herb
  • Myrtus communis L
Aleksic, V. and Knezevic, P. 2014. Antimicrobial and antioxidative activity of extracts and essential oils of myrtus communis l. Microbiological Research, 169(4): 240-254.
Atik, H., Bülbül, T., Özdemir, V., Avci, G. and Bülbül, A. 2020. Effect of myrtle (myrtus communis l.) essential oil on oxidant–antioxidant balance in rats with propylthiouracil‐induced hypothyroidism. Journal of Food Biochemistry: e13498.
Bonjar, G.S. 2004. Antibacterial screening of plants used in iranian folkloric medicine. Fitoterapia, 75(2): 231-235.
Dejam, M. and Farahmand, Y. 2017. Essential oil content and composition of myrtle (myrtus communis l.) leaves from south of iran. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20(3): 869-872.
EL-Zefzafy, M.M., Dawoud, G.T. and Hegazy, E.A. 2011. Biotechnological and phytochemical studies on myrtus communis l. Including determination of essential oil content and antioxidant activity. J. Drug Res. Egypt, 31(1): 23-32.
Haque, S.M. and Ghosh, B. 2013. High frequency microcloning of aloe vera and their true-to-type conformity by molecular cytogenetic assessment of two years old field growing regenerated plants. Botanical Studies, 54(1): 46.
Hayder, N., Abdelwahed, A., Kilani, S., Ammar, R.B., Mahmoud, A., Ghedira, K. and Chekir-Ghedira, L. 2004. Anti-genotoxic and free-radical scavenging activities of extracts from (tunisian) myrtus communis. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 564(1): 89-95.
Mitrushi, I. 1955. Drurët e shkurret e shqipërisë.
Nobre, J. 1994. In vitro shoot proliferation of myrtus communis l. From field-grown plants. Scientia horticulturae, 58(3): 253-258.
Ogur, R. 1994. A review about myrtle (myrtus communis l.). Çevre Dergisi, 10: 21-25.
Scarpa, G.M., Milia, M. and Satta, M. 2000. The influence of growth regulators on proliferation and rooting of in vitro propagated myrtle. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 62(3): 175-179.
Taylor, R. 1996. Lemon myrtle, the essential oil. Rural Res, 172: 18-19.