مقاله پژوهشی کشت سلول و کشت بافت
بررسی اثرات حفاظتی عصاره آلوئه ورا و گیاه نخود فرنگی بر پایداری غشای گلبولهای قرمز انسان تیمار شده با سولفاسالازین

شهین سیف؛ رحیم احمدی؛ سارا نجفی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19056

چکیده
  پیشینه و هدف: مطالعات نشان می دهند که برخی عصاره های گیاهی بر بهبود طول عمر سلولهای خونی موثر می باشند، گرچه مکانیسم اثر آنها در موراد زیادی آشکار روشن نیست. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی اثرات عصاره نخود فرنگی و آلوئه ورا بر پایداری غشای سلولی در گلبولهای قرمز خون انسان پرداخته است.روش بررسی: طی این تحقیق تجربی آزمایشگاهی نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی و محیط‌های کشت میکروبی
مقایسه اثر عصاره ی آبی و نانو ذرات نقره استخراج شده از گیاه خرفه بر فعالیت باکتری سودوموناس آئوروژنیوزا جدا شده از خلط بیماران

نیلوفر سیف اللهی؛ سیمین نبی زاده؛ زهرا شفیعی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 7-11

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19183

چکیده
  مقدمه: در نیمه دوم قرن اخیر سودوموناس آئوروژینوزا یک پاتوژن بیمارستانی مهم تلقی می‌شود و با توجه به اطلاعات مرکز کنترل بیماری های آمریکا، سودوموناس آئوروژینوزا پنجمین پاتوژن در میان میکروارگانیسم های بیمارستانی می‌باشد که 10% عفونت های اکتسابی از بیمارستان را شامل می‌شود. گیاه دارویی خرفه دارای انواع ویتامین،  مواد معدنی و اسید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و کشت بافت
بررسی تاثیر بوسولفان بر تغییرات بیان ژن‌های Nrf -2 و Keap-1 در بافت بیضه رت‌های نر نژاد ویستار

ساسان کلانتری؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 12-17

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.65731.1035

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: یکی از شناخته ترین عوارض داروهای ضد سرطان ایجاد اختلال در روند اسپرماتوژنز است که در موارد زیادی ایجاد ناباروری می‌گردد. هدف بررسی حاضر ارزیابی تغییر بیان ژن های Nrf-2 و Keap-1 در اثر تزریق صفاقی بوسولفان در موش‌های نر نژاد ویستار انجام گردید.روش مطالعه: در این مطالعه تعداد 20 رت نر ویستار آلبینو بالغ دوماهه به وزن تقریبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر سینامالدهید بر تغییرات بیان ژن های C-jun ،C-fos وP53 در سلول های سرطانی شده بافت معده ی موش توسط دی متیل هیدرازین

مهدی آزاد منش؛ طاهره ناجی؛ عبدالرضا محمدنیا

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 18-25

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19186

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: ژن‌ها نقش بسیارمهمی در بروز سرطان‌ها دارند. هدف از این بررسی، ارزیابی سه ژن C-jun، C-fos و P53 در سلول‌های سرطانی شده بافت معده موش توسط دی متیل هیدرازین است.روش مطالعه: در این مطالعه ۴۰ سر موش نژاد ویستار نر ۵۷ هفته‌ای بالغ در چهار گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه اول شاهد، گروه دوم دریافت کننده کارسینوژن بدون سینامالدهید، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت جانوری
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه آلمانی بر زنده‌مانی پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک کبد گوسفندان

سجاد قاراخانی ده سرخی؛ مرضیه تقی پور دهکردی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 26-31

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.66639.1037

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: درمان کیست هیداتیک شامل درمان دارویی، جراحی و یا ترکیبی از هر دو است اما در برخی موارد عوارض جانبی و خطراتی مثل مرگ یا عود کیست پس از عمل جراحی را به همراه دارد. از این رو درمان جایگزین با مواد اسکولیسیدل مؤثر و کم‌خطر در راستای بهبود کیست هیداتیک کاهش عوارض منفی را موجب خواهد شد. در مطالعه حاضر تأثیر عصاره هیدروالکلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت 'گیاهی
Elemental selenium nanoparticles contributed to changes in primary and secondary metabolism in Lemon balm by affecting gene expression and cellular redox status

لیلا زرندی میاندوآب؛ زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 32-39

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67085.1042

چکیده
  To gain insight into metal-based nanomaterials, this study figured out the physiological and molecular behaviors of Melissa officinalis to supplementation of nutrient solution with red nano elemental selenium (nSe; 0, 10, and 50 mgl-1) or bulk Se (BSe). The nSe10 application led to drastic increases in root and shoot fresh weights, and chlorophyll content. While, the nSe at 50 mgl-1 exhibited severe phyotoxicity. Also, nSe10 enhanced uptake and accumulation of Ca and Mg in both leaf and root, contrasted to the nSe50-treated plants. The applied supplements modified phenylalanine ammonia lyase activity, ...  بیشتر