مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت 'گیاهی
اثر نانو ذره و بالک اکسید روی بر الگوی تمایز بافتی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

سمیه خیری؛ عالمه باباجانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67083.1040

چکیده
  پیشینه و هدف: این تحقیق به منظور شناخت پاسخ های آناتومیک گیاه بادرنجبویه به نانواکسید روی (nZnO) انجام شد.روش بررسی: این تحقیق nZnO در غلظت های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر انجام شد.نتایج: نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نشان داد که گروه nZnO300 بیشترین قطر استوانه مرکزی و بیشترین قطر زایلم و قطر فلوئم را در ریشه نسبت به شاهد داشتند. بررسی برش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت 'گیاهی
الگوی متمایز بافتی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) پس از تیمار با نانوسلنیوم

سمیه خیری؛ عالمه باباجانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 7-11

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67084.1041

چکیده
  پیشینه و هدف: این تحقیق به منظور شناخت پاسخ های آناتومیک گیاه بادرنجبویه به نانوسلنیوم (nSe) انجام شد.روش بررسی: این تحقیق nSe در غلظت های ۱۰ و 5۰ میلی‌گرم در لیتر انجام شد.نتایج: نتایج این تحقیق دلالت بر آن داشت که نانوسلنیوم در غلظت 10 اثرات مثبت و مفیدی داشت اما غلظت 50 موجب القا سمیت شد. ارزیابی میکروسکوپی مقاطع ساقه نشان داد که قطر استوانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی و پتانسیل تمایزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف انسان

سونا زارع؛ رحیم احمدی؛ دیبا صمدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 12-18

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.66288.1036

چکیده
  پیشینه و هدف: علیرغم مطالعات متعدد در رابطه با ویژگی‌های بیولوژیکی و قابلیت تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف، هنوز هم این بررسی‌ها به منظور دستیابی به یافته‌های جدیدتر ادامه دارد. بر این اساس مطالعه‌ی حاضر به بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف و توان تمایز آنها به سلول‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت جانوری
ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و کلیه رت نر نژاد ویستار تحت مواجهه آلودگی صوتی منطقه بازار بزرگ تهران و اطراف ایستگاه مترو صادقیه

طلیعه اسماعیلی؛ رمضان خان بابایی؛ آزاده حکمت

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 19-24

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.68581.1046

چکیده
  پیشینه و هدف: آلودگی صوتی از جمله عوامل خطرزا در محیط زیست است. یکی از منابع مهم این آلودگی، صدای ناشی از حمل و نقل شهری به ویژه سیستم راه آهن شهری (مترو) و مراکز تجاری است. در این مطالعه تأثیر آلودگی صوتی بر تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و کلیه رت‌های نر نژاد ویستار بررسی شد.روش و بررسی: ر‌ت‌های نر به طور تصادفی به سه گروه تقسیم‌بندی شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت 'گیاهی
The supplementation of nutrient solution with zinc oxide affected cellular metabolism and transcription pattern in Melissa officinalis

علیرضا ایرانبخش؛ مرجان آصفی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 25-30

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67080.1038

چکیده
  This study investigated the molecular and physiological responses of lemon balm seedlings to the manipulation of nutrient solution with zinc oxide nanoparticle (nZnO) at 0, 100, and 300 mgl-1. The augmentation in biomass accumulation and photosynthetic pigments resulted from the nZnO utilization. The exposure of seedlings to nZnO modifed both primary and secondary metabolism in leaves. The nanosupplements upreguated activities of phenylalanine ammonia lyase and catalase enzymes. Moreover, the incease in concentrations of proline, flavonids, and glutathione resulted from the application of nZnO. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت 'گیاهی
The effect of ascorbic acid on rooting of Tradescantia fluminensis cuttings

لیلا زرندی میاندوآب

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67082.1039

چکیده
  Ascorbic Acid (AsA) is a powerful antioxidant, vitamin, and enzyme cofactor that has significant effects on plant growth and development. A study was performed to investigate the effects of AsA on the formation and growth of adventitious roots in cuttings of Tradescantia fluminensis. The plants were treated with two levels of AsA (0, and 0.5 mM). Lengths and numbers of adventitious roots, free amino acid content, hydrogen peroxide content, ascorbate-peroxidase activity, and AsA/ Dehydroascorbate (DHA) ratio were measured. Application of 0.5 mM AsA reduced the number of adventitious roots but did ...  بیشتر