هدف از انتشار این فصلنامه، انتشار پژوهش‌های علمی، بنیادی و کاربردی پژوهشگران در زمینه‌های مختلف و متنوع کشت سلولی و بافتی به منظور بالا بردن سطح دانش و افزایش روحیه پژوهشی و عرضه پژوهش‌های علمی زیست شناسی سلولی مولکولی می‌باشد. این فصلنامه پذیرای کلیه مقالات در حوزه سلول‌های کاریوتیک (پروکاریوتی و یوکاریوتی) و بافت‌ می‌باشد.