اسامی اعضای هیات تحریریه فصلنامه به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشد


مدیر مسئول


دکتر زهرا اوراقی اردبیلی دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

فیزیولوژی گیاهی

سردبیر


دکتر علیرضا ایرانبخش استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سلولی تکوینی گیاهی

مدیر علمی و اجرایی


دکتر آزاده حکمت گروه زیست شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

بیوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا اوراقی اردبیلی دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

فیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا ایرانبخش استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سلولی تکوینی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد بهارآرا استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

زیست‌شناسی تکوین جانوری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالکریم‌ چهرگانی‌ راد استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران

تکوین گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد درویشی استاد تمام، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران

میکروب شناسی صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسین ریاضی استاد، آزمایشگاه شیمی نورو-ارگانیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

بیوشیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضا ساری استاد، گروه زیست شناسی ، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زیست شناسی جانوری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد صلاح شتیوی استاد، گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه Mansoura University، مصر

زراعت

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد نبیونی استاد، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

زیست‌شناسی تکوینی جانوری