1ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

2ـ مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می‌گردد نباید قبلا چاپ شده باشد (بجز در کنفرانس‌هلا و گردهمایی‌ها) .همچنین نباید به طور همزمان برای چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.

3ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده عهده­ دار مکاتبات مجاز نیست.

4- نویسنده(گان) متعهد می‌شوند که کل یا بخشی از مقاله بدون ذکر منبع از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

5- مجله در قبول، رد و اصلاح مقالات آزاد است.

6- نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیات تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) باید قوانین و منشور اخلاقی  نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند.  منشور اخلاقی درCOPE ، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریات است.