آ

 • آلودگی هوا مطالعه نقش آلاینده PM2.5 بر تغییرات شاخص های خونی و التهابی دربافت ریه موش صحرایی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-8]

ا

 • اسپیرولینا بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی باکتری وقارچ ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]

ب

 • باسیلوس بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی باکتری وقارچ ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]

پ

 • پاتوژن بیمارستانی بررسی خواص ضد میکروبی متابولیت‌های استخراج شده از سلولزی‌میکروبیوم (Cellulosimicrobium) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 15-22]

 • پانکراس بررسی تأثیر محافظتی و ترمیم‌کنندگی گیاهان دارویی بر سلول‌های بتا پانکراس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

 • پلاسمای غیر حرارتی (CAP) مقایسه تاثیر انواع منابع تولید پلاسمای سرد بر میزان بقای رده ی سلولی MCF-7 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 9-14]

ت

 • تخم مرغ SPF جداسازی، تکثیر و بهینه سازی کشت سلولهای فیبروبلاست تخم مرغ SPF [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 9-18]

 • تست MTT مقایسه تاثیر انواع منابع تولید پلاسمای سرد بر میزان بقای رده ی سلولی MCF-7 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 9-14]

ج

 • جزایر لانگرهانس بررسی تأثیر محافظتی و ترمیم‌کنندگی گیاهان دارویی بر سلول‌های بتا پانکراس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

د

 • دیابت بررسی تأثیر محافظتی و ترمیم‌کنندگی گیاهان دارویی بر سلول‌های بتا پانکراس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

س

 • سیانوباکتر بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی باکتری وقارچ ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]

 • سیتوکاین های التهابی مطالعه نقش آلاینده PM2.5 بر تغییرات شاخص های خونی و التهابی دربافت ریه موش صحرایی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-8]

 • سلولزی‌میکروبیوم بررسی خواص ضد میکروبی متابولیت‌های استخراج شده از سلولزی‌میکروبیوم (Cellulosimicrobium) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 15-22]

 • سلول‌های بتا بررسی تأثیر محافظتی و ترمیم‌کنندگی گیاهان دارویی بر سلول‌های بتا پانکراس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

ش

 • شاخص های خونی مطالعه نقش آلاینده PM2.5 بر تغییرات شاخص های خونی و التهابی دربافت ریه موش صحرایی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-8]

ف

 • فیبروبلاست جنین جوجه جداسازی، تکثیر و بهینه سازی کشت سلولهای فیبروبلاست تخم مرغ SPF [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 9-18]

 • فعالیت ضد باکتریایی بررسی خواص ضد میکروبی متابولیت‌های استخراج شده از سلولزی‌میکروبیوم (Cellulosimicrobium) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 15-22]

 • فعالیت ضد قارچی بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی باکتری وقارچ ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]

 • فعالیت ضدمیکروبی بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی باکتری وقارچ ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]

گ

 • گیاهان دارویی بررسی تأثیر محافظتی و ترمیم‌کنندگی گیاهان دارویی بر سلول‌های بتا پانکراس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

م